Komunikat dla Rodziców / Opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 w Warszawie

Szanowni Państwo,

Realizując postulaty Rady Rodziców zgłoszone na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2014 roku, mając na względzie chęć przeciwdziałania wielu negatywnym zjawiskom (kradzieże i zagubienia telefonów, chwalenie się najnowszymi gadżetami, masowe granie na urządzeniach w trakcie przerw – co bardzo utrudnia skupienie się na zajęciach) Rada Pedagogiczna w dniu 18 lutego bieżącego roku wprowadziła zmiany do stanowiącego Załącznik nr 11 do Statutu SP nr 152  Regulaminu Wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 152 w Warszawie.

Po § 35 dodaje się § 35a o treści:

„Uczniom klas 1 – 3 szkoły podstawowej zabrania się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych oraz smartfonów, smartwatchy i innych podobnych urządzeń umożliwiających łączność bezprzewodową.

Uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej i gimnazjum nie mogą na terenie szkoły w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, w godzinach 7.30 – 15.30 posiadać włączonych urządzeń umożliwiających łączność bezprzewodową (np. telefonów komórkowych, smartfonów, smartwatchy). Zakaz obejmuje również wyżej wymienione urządzenia pozbawione karty SIM. Zastrzega się wyjątki od powyższych zasad określone w § 35b. zapisy § 36 stosuje się odpowiednio.”

Po § 35a dodaje się § 35b o treści:

„W uzasadnionych względami zdrowotnymi oraz organizacyjnymi (warunki powrotu uczniów do domu po lekcjach, wcześniejsze wyjścia ze szkoły, konieczność stałego kontaktu z opiekunami w przypadku chorób przewlekłych) na wniosek rodziców / opiekunów uczniów wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne (w tym świetlicowe) zezwalają:

  1. uczniom klas 1 – 3 szkoły podstawowej na jednorazowe lub stałe przynoszenie do szkoły urządzeń, o których mowa w § 35a i używanie ich w określony sposób i w określonych godzinach;
  2. uczniom klas 4 – 6 szkoły podstawowej i gimnazjum na włączanie urządzeń, o których mowa w § 35a i używanie ich w określony sposób i w określonych godzinach.”

W przypadku naruszenia przepisów Regulaminu, nauczyciele będą zatrzymywali telefony komórkowe, które Rodzice / Opiekunowie będą mogli odebrać w sekretariacie w godzinach pracy szkoły.

Zmiany wchodzą w życie od 01 marca 2015 roku.

Liczymy, że wprowadzone zmiany wydatnie przyczynią się do podniesienia efektywności działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły.

DYREKCJA I NAUCZYCIELE SP nr 152 w Warszawie