• Dane adresowe

    Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa  

  • Sekretariat

    Sekretariat jest czynny w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

  • Świetlica

    Świetlica jest czynna w dni robocze w godzinach: 7:00 – 17:00.

O Szkole

Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej istnieje od 1 września 1970 roku, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, przyjmującą wszystkie dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz, w miarę możliwości spoza obwodu szkoły, w szczególności te bardziej zainteresowane zwiększoną aktywnością fizyczną i uprawianiem sportu.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, szczególną uwagę zwracając, w pierwszym etapie kształcenia na adaptację dzieci w szkole jako miejscu przyjazny, wychowaniu do obowiązkowości i nauce „bycia uczniem”.

Drugi etap edukacyjny powinien stać się okresem szczególnie intensywnego rozwoju aktywności poznawczej dziecka. Celem działalności dydaktycznej szkoły, począwszy od tego etapu jest wyposażanie ucznia w komplet umiejętności i – w mniejszym stopniu – wiadomości koniecznych na dalszych etapach kształcenia i w późniejszym życiu oraz zaspokajanie ( i wykorzystanie ) naturalnej, wrodzonej u każdego dziecka i młodego człowieka ciekawości świata.

Cały proces dydaktyczny musi być ukierunkowany na wyposażenie ucznia w tzw. kompetencje kluczowe, tj.:planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się; skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach; efektywne współdziałanie w zespole; rozwiązywanie problemów w twórczy sposób; wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, najczęściej wskazywanych przez nauczyciela oraz efektywne i sprawne posługiwanie się technologią informacyjną i urządzeniami przetwarzającymi informacje, w tym komputerem; odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz potrzebnych w tym względzie doświadczeń i nawyków.

Od 1973 roku prowadzimy oddziały sportowe przygotowujące dzieci do aktywnego uprawiania sportu.

40

nauczycieli

604

uczniów

25

klas

7

klas sportowych